Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i sporządzony w dniu 21 maja 2021 r. na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (KSH) przez zarządy spółek: przejmującej ZING Sp. z o.o. oraz przejmowanej Posedo S.A.

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, przy jednoczesnym rozwiązaniu Spółki Przejmowanej bez jej likwidacji.

Pobierz plan połączenia.